siječanj, 2023 - Edunova

siječanj, 2023 - Edunova

  • Etički neprihvatljive prakse u UX dizajnu odnose se na postupke ili odluke koje dizajneri donose, a koji prioritiziraju poslovne ciljeve ili osobne interese, umjesto potreba i dobrobiti korisnika. Takve prakse mogu negativno utjecati na…

  • PHP je jedan od popularnijih programskih jezika koji se često koristi za izradu dinamičkih web stranica i aplikacija, kao i za raznorazne skripte za manipulaciju podataka na serverima. Zbog brzorastućeg sektora razvoja dinamičkih web…

  • Što je AJAX? AJAX je oznaka za asinkroni JavaScript i XML. To je kombinacija JavaScripta, proširivog jezika za označavanje (XML), objektnog modela dokumenta (DOM), dinamičkog HTML-a i ostalih alata za programiranje, koji se koristi…

  •   Što je API? API (Application Programming Interface) u programiranju je sučelje koje se koristi za komunikaciju između različitih aplikacija, sustava ili servisa. To je skup pravila, protokola i alata koji omogućuju drugim aplikacijama…